ЗА ХОРАТА И ОБЩИНИТЕ

  bsp_plakat_3

Предизборна платформа на БСП за “Местни избори 2015″

 

Драги сънародници,

Отново сме пред избор на представители в местната власт. Кметовете и общинските съветници са най-близо до хората.  От тях очакваме най-бързо да откликват на нашите проблеми.

Ние, социалистите, сме продължители на повече от стогодишна традиция в местната политика, намерила израз още в практиката на десетки комуни, особено през първите десетилетия на миналия век. Днес отново са актуални: задачите за безплатно образование, грижата за децата и възрастните хора, борбата с бедността, почтеното стопанисване на общинските имоти, създаването на работни места и подкрепа за производствено-потребителските кооперации.

Процесът на децентрализация буксува. Това ограничава възможностите на местната власт да изпълнява пълноценно своите отговорности пред гражданите. Сега българските общини осигуряват около 80% от всички дейности в услуга на хората с едва 15% от публичните финанси, докато общините в Европейския съюз разполагат средно с 35% от тези финанси. Порочната практика държавата да прехвърля определени задължения на общините без съответно финансово осигуряване затруднява местното самоуправление. При сегашното правителство за първи път има общини, застрашени от фалит. Дори при тези условия ние работим за увеличаване на ролята на местната власт за решаване на най-важните за хората проблеми.

В същото време все по-често ръководни лица от местната власт се облагодетелстват чрез разпродажба на общинска собственост и възлагане на обществени поръчки. В редица общини, контролирани предимно от представители на десни партии или от корпоративни групи, години наред не се решават важни проблеми като изграждане на сметища, преработване на отпадъци и развитие на социални дейности. В крайна сметка ощетени са мнозинството от хората. Отнемат се възможности за развитие на населените места и общините. Затова нямаме право на грешки, на лековерно приети обещания. Те се заплащат скъпо и дълго!

Уважаеми избиратели,

Предстои ни избор за политиката във всяка община. Изборът е между интересите на мнозинството от хората за достоен труд, лична и социална сигурност и интересите на малцината, които печелят за наша сметка чрез користно управление и разпореждане с общинско имущество, чрез неефективни и скъпи проекти.

За да отстоим тази политика, трябва да излъчим подходящите хора. Подкрепете тези, които няма да злоупотребят с полученото доверие, няма да отстъпят пред натиска на икономически групи. Изберете кандидатите, които поемат ясни ангажименти, които са доказали, че могат да отстояват интересите на местната общност.

Най-важните задачи за нас са повишаване на заетостта и доходите на хората, осигуряване на достъп за всеки до качествено образование, здравеопазване и социални грижи, подобряване на жизнената среда и защита на населението от бедствия и престъпни посегателства.

Обръщаме специално внимание на местното икономическо развитие, с което се опитваме да компенсираме крайно недостатъчната икономическа активност на държавата.

Намаляването на дълбоките регионални различия – между столицата и другите райони, между по-развитите големи общини и останалите – е въпрос от национално значение. Последователните усилия на държавната и местната власт в икономическата, финансовата и социалната област могат да спрат демографския срив, особено в най-бързо обезлюдяващите се райони.

Ние сме за равно отношение на местната власт към българските граждани, независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност. Не бива да има нито хора, които живеят извън закона, нито такива, които са над закона. Създаването на възможности за образование и работа, включително от общините, съчетаването на правата с отговорностите пред обществото са начинът за предотвратяване на конфликти и за социална интеграция.

БСП е за развитие на местното самоуправление, за реално гражданско участие в местната власт, за увеличаване на ролята на общините при решаване на най-важните за хората проблеми.

Нашите ангажименти пред гражданите и отликата на нашите кандидати за кметове и общински съветници намират израз в стандартите за лява политика в местната власт.

Да подкрепим кандидатите, които поемат ангажименти за:

 

  • Заетост и доходи на гражданите

Разчитаме на общините да съдействат за устойчива заетост и за повече доходи за гражданите като:

-          използват общински предприятия и фирми, особено в комуналните дейности;

-          запазят и увеличават дела на своята собственост;

-          подобряват инфраструктурата към населените места и в индустриалните зони;

-          инвестират в дейности, които обединяват усилията на дребни производители в кооперации, особено в селското стопанство;

-          стимулират млади фермери, както и младежи, които излизат от социални институции, да работят в земеделието;

-          създават общински социални предприятия, сътрудничат с кооперации и юридически лица с нестопанска цел за осигуряване на заетост на хора в неравностойно положение;

-          съкратят сроковете за обслужване на гражданите и бизнеса;

-          създадат благоприятна данъчна среда и определят такива наеми на общински имоти, които да стимулират малкия и средния бизнес;

-          кметовете на левицата работят за ранно професионално ориентиране и професионална подготовка на учащите се в съответствие с потребностите на местната икономика.

 

  • Подобряване на жизнената среда и публичните услуги

Общините да използват ефективно средствата от европейските програми съобразно с техните планове за развитие. Основни критерии за добро изразходване на европейските средства за нас са степента на задоволяване на потребности на местната общност и цената на бъдещите услуги.

Приоритет в капиталовите програми на общините да бъде подобряване на инфраструктурата на образователните, културните, спортните и социалните институции.

Поставяме си амбициозните задачи:

-          да осигурим водоснабдяване във всяко населено място, канализация в градовете и пречистване на водата в местата с над 10 000 еквивалентни жители;

-          да организираме събиране на битовите отпадъци от всяко населено място поне веднъж седмично;

-          да използваме природните дадености на общините, включително в поречията на реките, за създаване на зони за отдих;

-          да осигурим двупосочен транспорт от всяко населено място до общинския център поне няколко пъти седмично;

-          да преустановим тенденцията отдаването на услуги на концесия да води до източване на общинските бюджети. Общините да упражняват ефективен контрол върху поетите от частни дружества ангажименти.

Предлагаме справедлив критерий за определяне на такса битови отпадъци според данъчната оценка на имота и броя на постоянните обитатели на жилището.

Настояваме пред държавните органи да се запазят пощенските клонове в общинските центрове и пощенските станции в малките населени места с възможност там да се извършват плащания и други услуги.

 

  • Социално ангажирани общини

Изискваме общинските власти да предприемат енергични действия за борба с бедността на местно ниво – с проблемите на обезсърчените, трайно безработните, хората без жилища. Да увеличават вида и обхвата на социалните услуги, като разработят карта на потребностите от тях.

Предлагаме:

-          във всяка община да се създаде и поддържа социален патронаж, особено за възрастните хора, включително за ветераните от войните, и за хора с увреждания. Специално внимание отделяме на развитието на нови услуги за възрастни, предимно по домовете, и за хора с ментални проблеми;

-          да се подпомагат клубовете на пенсионерите и да се създават дневни центрове за възрастни, където те да ползват рехабилитация и да получават храна;

-          да се разшири обхватът на услугите „Личен асистент” и „Обществена трапезария” в малките населени места;

-          да се обърне специално внимание на намаляване на бедността сред децата, на развитие на приемната грижа за изоставените деца; за помощ на децата без родителски грижи и на тези с увреждания, за да имат равен шанс за развитие;

-          подкрепа от местната власт за осигуряване на медицински специалисти, включително стоматолози, в по-големите училища;

-          финансово подпомагане при раждане на дете и стимулиране на отговорното родителство с допълнителна материална помощ;

-          развитие на програми за жилищно осигуряване на социално слаби граждани, включително със средства от оперативните програми. Разработване на система за отдаване на общински терени за ново строителство срещу ангажимент от инвеститора да предостави на общината определен брой готови жилища. Създаване на центрове за временно настаняване на бездомни;

-          да се организира граждански контрол при провеждане на процедури при избор на изпълнител и при строителните дейности в процеса на саниране на жилищните сгради с публични средства.

 

  • Достъпно здравеопазване за всеки

-          Общините да създадат условия за разкриване на медицински центрове с 24-часово покритие от медицинска помощ, а там където няма възможности за това, да съдействат за транспортиране на болните;

-          Подкрепа за медицинските практики в селата чрез предоставяне на помещения с преференции за наемите на селските практики;

-          Всяка община – с осигурено аптечно обслужване на населението. Всеки областен град – с денонощна аптека;

-          Да се създадат общински солидарни фондове за подпомагане на граждани, които се нуждаят от скъпоструващо лечение, със средства от общинския бюджет и дарения.

 

За областните болници:

-          настояваме за реално участие на представител на общините в управлението на областните болници;

-          прилагане на програми за кадрово укрепване, като се предоставят общински жилища за необходимите медицински специалисти, отпускат се стипендии на студенти и специализанти и други.

 

За общинските болници:

-          противопоставяме се на закриването на общински болници и други лечебни заведения, които са застрашени от политиката на правителството;

-          да се разкрият хосписи, легла за долекуване и продължително лечение, при осигуряване на финансиране от държавата;

-          създаване на кабинети за консултации на млади семейства с репродуктивни проблеми.

 

  • Образование за всяко дете и юноша

Ние сме стремим към по-добро качество на образованието в общинските училища и за подобряване на материалната база в тях.

Полагаме усилия:

-          да запазим поне едно училище във всяка община с осигурен транспорт до него. Ние сме против закриването на училища в малките населени места, ако в тях има необходимия минимален брой деца;

-          да се създадат библиотечни фондове от учебници и учебни помагала за ученици след VIII клас, чиито семейства са социално затруднени;

-          за съдействие на общините за покритие с Интернет във всяко училище;

-          за подкрепа на талантливи ученици чрез отпускане на стипендии и годишни награди.

 

  • Опазване и развитие на културата

Ние сме за:

-          опазване на българските национални и местни културни традиции и на паметниците, за възпитание в патриотизъм и родолюбие;

-          включване в културните календари на общините на характерни и автентични събития; жителите от малките населени места да се насърчат да участват в местните културни събития;

-          използване на ясна и прозрачна методика за финансиране на творческите проекти и организации;

-          подпомагане на училищата и читалищата за кандидатстване по европейски проекти;

-          развитие на отношенията между побратимените градове, включително за укрепване на общите ни исторически и културни връзки с близки народи.

 

  • Равни възможности за младите хора

Управлението на БСП в общината означава:

-          възможност за всяко дете да посещава детска градина на територията на общината. Общината да покрива поне 50% от таксата, а за семействата с малки доходи и имущество – и повече;

-          съфинансиране от общините на ученическото хранене;

-          отпускане на стипендии, заплащане на университетски такси в държавните висши училища с цел да се подпомогне обучението по определени специалности на студенти, които желаят да се върнат в общината и да работят;

-          организиране на платени стажове за младежи в общинската администрация;

-          осигуряване на качествена материална база и специалисти за практикуване от децата и юношите на няколко спорта, характерни за региона; подкрепа на дейността на спортните клубове;

-          децата и младежите да ползват безплатно или срещу намалена такса общински спортни обекти;

-          бюджетно или проектно подпомагане на ученически и младежки клубове по интереси (образователни, спортни, фолклорни и други).

 

  • Сигурност за хората и за имуществото

Гарантирането на сигурност предполага:

-          да се установи системно взаимодействие между кметовете и РПУ;

-          да се създадат зони за видеонаблюдение в рискови зони и в районите на училищата;

-          съдействие от страна на общините за опазване на полските имоти;

-          да се повиши готовността на населението за действия при кризи; да се поддържат системите за ранно оповестяване при бедствия;

-          да се предприемат действия за намаляване на риска от наводнения; поддържане на речните корита и отводнителните канали, на диги, язовири и защитни съоръжения с осигурени средства от държавата и общините.

 

  • Финансово стабилни общини

Настояваме за увеличаване на финансовите средства, с които разполагат общините, като държавата:

-          осигури финансово делегираните от нея дейности;

-          отпуска средства за извършване на превантивни дейности срещу природни бедствия;

-          увеличи финансирането за ремонт и рехабилитация на IV-класната пътна мрежа.

Предлагаме и настояваме да се премине към прогресивно облагане на доходите. Това би осигурило повече средства на общините, включително като им  се преотстъпва определен дял от националните приходи.

 

Нашата общинска финансова политика включва:

-          ниски нива на патентния данък, който се плаща от микробизнеса и от самонаети лица;

-          прозрачност при определяне и разходване на общинските финанси, включително тези за издръжка на общинската администрация;

-          ефективно и прозрачно управление на проектите, което не допуска разхищение и присвояване на обществени средства;

-          допълване от общините с местни приходи на споделени с държавата дейности, особено в областта на социалните услуги, здравеопазването и културата.

 

  • Силно местно самоуправление

Благодарение на нашите последователни усилия на предстоящите избори ще се избират районните кметове в най-големите градове и в селата с над 100 жители. Продължаваме да поддържаме позицията си за въвеждане на второ ниво на самоуправление, но това трябва да стане при съобразяване с обществените нагласи и при отчитане на формираните райони за развитие.

Поемаме ангажименти за гражданско участие в разработването и реализацията на местната политика чрез:

-          използване на законовите форми за пряко участие на гражданите в местната власт;

-          упражняване на част от правомощията след консултации с гражданските общности и съставните села в общините. Подкрепа за включване на граждани и граждански организации в неформални обществени инициативи за взаимодействие с местната власт и за граждански контрол върху нея;

-          създаване на квартални и обществени съвети за контрол върху провежданите обществени поръчки, изпълняваните инфраструктурни проекти, за целесъобразното и законосъобразното разходване на средствата;

-          иницииране на граждански консултативни съвети към кметовете на общините, включително за младежка политика. Включване на гражданите в обсъждане на решенията за стратегическо развитие на общините. Осигуряване на финансов ресурс за подпомагане на граждански инициативи;

-          насърчаване на доброволчески инициативи с участие на общините и с привличане на повече млади хора към тях;

-          активно участие в местните медии за популяризиране на дейността на общинските органи и за диалог с населението.

 

Драги съотечественици,

Реализацията на левите стандарти в местната власт ще доведе до икономическо развитие и ограничаване на бедността, до подобряване на условията на живот в българските общини и до повишаване на гражданската активност.

Всички партии говорят, че местната власт работи в интерес на хората и на местните общности. Българската социалистическа партия е тази, която го прави – за хората и общините!

 

(Приета с Решение
на НС на БСП от 28 юни 2015 г.)Този сайт използва бисквитки. Научете повече

Този сайт използва "бисквитки", за да улесни вашето сърфиране. „Бисквитките“ или „cookies” служат единствено за удобство и улеснение на потребителите. Приемането или отказването на тези „бисквитки“ може да бъде осъществено от Вас чрез настройките на Вашия браузъра. Това можете да направите в съответната точка от менюто му. Подробности можете да намерите в меню „Помощ”.

Затвори